Vyhodnotenie predmetových olympiád

Centrum voľného času Malacky zorganizovalo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád za školský rok 2011/2012, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6. 2012 v CVČ. Na vyhodnotení sa zúčastnilo 90 žiakov zo ZŠ Malaciek a okolia. Úspešní boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Ceny odovzdával primátor mesta Malacky RNDr. Ondrejka a predsedovia jednotlivých olympiád. O prekvapenie sa postarali deti z CVČ hrou na gitarách. Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme, aby boli naďalej úspešní.V