Vedúci krúžku - lng. Peter Jurkovič

Zameranie:

Poplatok:

 

ZŠ -5 €/masiac,  

 

ZŠ - 10 €/mesiac   ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín: